תשורי מראש אמנה

 

         

          כתוב בשיר השירים ד' ח' "אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה מראש שניר וחרמון ממענות אריות מהררי נמרים". ורש''י פרש שם: תשורי מראש אמנה. בקבצי את נדחיך תסתכלי ותתבונני מה שכר פעולתך מראשית האמונה שהאמנת בי לכתך אחרי במדבר ומסעותיך וחניותיך על פי וביאתך לראש שניר וחרמון שהיו מעונות אריות סיחון ועוג.  דבר אחר:  מראש אמנה הר הוא בגבול צפונה של ארץ ישראל ושמו אמנה ובלשון משנה טורי אמנון והר ההר שנאמר בו (במדבר לד) מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר וכשגליות נקבצות ומגיעות שם הם צופים משם ורואין גבול ארץ ישראל ואוירה של ארץ ישראל ושמחים ואומרים הודיה לכך נאמר תשורי מראש אמנה".

          במאמר זה אנו נתאר בע''ה מהו מקום המדוייק של ראש אמנה ושל ראש שניר וחרמון, מהו כיוון ראיתם של הגליות ומה הם רואים בכוון זה. מתוך זה יובנו גם נקודות חשובות בגבולות ארץ ישראל.

 

מבט מראש אמנה

 

לגבי ראש אמנה רש''י כבר פירש שזהו הר ההר ברכס הרי אמנון. רכס הרי אמנון ידוע. הוא נמצא בדרום טורקיא, צפונה מעיר אנטיוכיא.  כתוב בגיטין ח'  ע''א ''כל ששופע ויורד מטורי אמנון ולפנים ארץ ישראל". משמע שקו הגבול עובר לאורך קו פרשת מים. לגבי הר ההר שבו מת אהרן כתוב במדבר רבה י''ט – "הר על גבי הר כתפוח קטן על גבי תפוח גדול". כלומר ישנו הר גדול, דהיינו רכס הרים, ובו נקודה של שיא גובה. פרוש זה כנראה תקף גם לגבי הר ההר הצפוני. נקודת שיא הגובה לאורך קו פרשת מים הנ''ל  נמצאת בג'בל אחמיר, גובה 1795 מ', קו אורך 36.002200, קו רוחב 36.30428 מעלות (מדידה ע''י גוגל אדמה). לגבי הר ההר הדרומי ראה מאמר על קבר אהרן. במאמר זה זהינו את הר ההר עם פסגת הר רמון (נקודת טריג 1033). ליד פסגה זאת ישנם כמה טומולים (קברים קדומים). אחד מהם נמצא על קו ישר (גיאודטי) אשר עובר דרך מערת המכפלה וקבר רחל. במאמר על פרשת חי שרה  (סעיף א)) הבאנו נתונים לגבי מרכז קבר רחל ומקום של קברי אבות בתוך בנין מערת המכפלה. במאמר  תוכנית מערת המכפלה  הבאנו נתונים יותר מדוייקים לגבי פינה דרום-מערבית של בניין המכפלה וכיון הבניין (ראה שם פרק א' נספח טכני). קצה צפוני של מערת קבורה נמצא 50 אמות צפונה ו-22 אמות מזרחה מפינה הנ''ל (ביחס לבניין המכפלה-ראה תוכנית). קואורדינטות של הנקודה זאת ברשת ישראל הישנה  1160.55333/1103.61325 או   35.109970/31.524329 (זהו 1.7 מ' מערבה ו- 2 מ' צפונה מחישוב קודם שלנו). (הערה: קואורדינטות אלו שונות בכמה עשרות מטרים מנתונים של גוגל אדמה. החישובים שלנו בהמשך מבוססים על תוצאות מדידות מדויקות שנעשו ע''י מודדים מוסמכים ולא על Google Earth). מרכז קבר רחל (נקודה ממשלתית 1094H) 1160.52666/1103.63042, אזימוט של קו גיאודטי מקבר אבות לקבר רחל 21.84606 מעלות. מקום המוצע של קבר אהרן נמצא על המשך קו גיאודטי זה מערבית לטריג 1033. קואורדינטות של הנקודה הם 1114.989/990.250 (רשת ישראל הישנה) או 34.636412/30.500618.  נקודה זאת קרובה מאד לטומולי שני, כ- 120 מ' מערבית לטריג' 1033 (בשלב זה אין בידינו נתוני GPS של טומולי ושל טריג 1033).

          לאן מופנה מבט של גלויות מהר ההר הצפוני? השערה שלנו שהוא מופנה להר ההר דרומי. ישנה הקבלה בין שני המקומות. שניהם בעלי אותו שם, זה בגבול צפוני וזה בגבול דרומי. שניהם שיאי גובה של הרים. זה מקום כניסה לארץ (אשר נמנעה מהם בגלל עמלק) וזה מקום כניסה לע''ל. קו גיאודטי מהר ההר הדרומי להר ההר הצפוני פונה 10.7944 מעלות מזרחה מן הצפון. במאמר על גבולות הר הבית, בפרק 8.2 הראנו ש- 10.794 מעלות (דרומה מן המערב) זאת זווית שקיעת השמש בכ''א תשרי שנת 2208 כאשר יעקב הציב את המצבה בבית אל הדרומי, בגבול מערבי של ירושלים. זווית זאת קרובה מאד לכיוון משוער של 10.78 מעלות של כותל מערבי פנימי של הר הבית (ראה פרק 8.3 במאמר הנ''ל). אולי על כך מרמזת מילה "לבנון"  בפסוק בשיר השירים. לבנון מצד אחד זהו שם בית המקדש (ראה דברים ג' כ''ה ורש''י שם). השכינה אשר לא זזה מכותל מערבי, היא מכוונת את מבט הגליות אל כיוון הכותל. מאידך, לבנון הוא בית יער הלבנון. לפי חשבוננו הוא היה בעין עיטם בהר ציון המקורי, במקום בו יעקב הציב את המצבה (ראה מפת ירושלים). שם ה' הבטיח לישראל "ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ". כאשר יגיעו ישראל לראש אמנה ותתאמן הבטחה זאת, תהיה זווית ראיתם זהה לזווית שקיעת השמש בעת הבטחה ההיא. 

          ויש עוד מופת הקשור למבט מהר ההר להר ההר. מתברר שקו גיאודטי המחבר את שתי הנקודות עובר דרך פתח עינים (בראשית ל''ח י''ד) בו ישבה תמר!  קביעת מקום פתח עיניים זה נושא למאמר נפרד. כאן נביא את החשבון בקצרה. כתוב בסוטה י' ע''א "ותשב בפתח עינים א''ר אלכסנדרי מלמד שהלכה וישבה לה בפתחו של אברהם אבינו מקום שכל עינים צופות לראותו". פתח אברהם זה פתח אוהלו בחברון. במאמר על  פרשת חי שרה (סעיף ד') הראנו שאהל של אברהם היה במרחק של 30 מיל ממרכז קדש הקדשים בכוון 23.5 מעלות מערבה מן הדרום. מאידך אברהם בעצמו היה מתפלל אל קדש הקדשים שהוא פתח עינים לכל העולם. השערה שלנו  שפתח עינים של תמר נמצא בקדקוד המשולש שוה צלעות הבנוי על הצלע המחבר אהל אברהם עם מרכז קדש הקדשים. קדקוד זה כאילו צופה לשני הפתחים. קואורדינטות של קדקד זה ברשת ישראל (הישנה) 141.977/128.234 או 34.91368/31.74607 מעלות. נקודה זאת נמצאת כ- 100 מטר דרומה מבאר תמנה (הערה: אנו מזהים תמנה עם חרבת עמרה נ.צ. 141.575/128.425. נקודה זאת נמצאת על ציר בית המקדש אשר מפריד בדרך כלל בין נחלת בנימין ויהודה ובין נחלת יהודה ודן). קו גיאודטי הנ''ל עובר 60 מטר מזרחה מקדקוד שחשבנו. זהו הבדל זניח. נמצא שנקודה שבה התעברה תמר בזרע אשר ממנו יצא מלך המשיח, אותה נקודה נמצאת על קו ראיית הגאולים לעתיד לבוא.

         

מבט מראש שניר וחרמון

 

פסוק בשיר השירים מדבר לכאורה על שתי נקודות שונות של הסתכלות - אחת ראש אמנה בהרי אמנון ושנייה ראש שניר וחרמון בהרי לבנון. היכן נמצאת נקודה השנייה? כתוב בדברים ג' ח' "ונקח בעת ההוא את הארץ מיד שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מנחל ארנן עד הר חרמון". שני מלכי האמרי הם סיחון ועוג. נחל ארנן נמצא בגבול דרומי של סיחון והר חרמון בגבול צפוני של עוג. שניר זאת לא נקודה נוספת אלא שם של חרמון בפי האמורי (שם, ט'). היכן עובר גבול צפוני של עוג?

 

ערשו של עוג

 

נראה לי שהרמז נמצא במידות ערשו של עוג  "הנה ערשו ערש ברזל הלה הוא ברבת בני עמון תשע אמות ארכה וארבע אמות רחבה באמת איש" (דברים ג' י''א). מהו גודל אמת איש? אין זה גודל של אמת אדם רגיל כי עוג היה ענק (כתוב בברכות נ''ד ע''ב שהוא עקר הר של 12 מיל ורצה לזרוק אותו על מחנה ישראל). לכן רש''י פרש (שם) באמת איש- באמת עוג. ועדיין קשה, שהרי אורך של אדם ואפילו ענק צריך להיות שלש או שלוש וחצי אמות שלו ורוחב –אמה שלו. ומדוע ערשו היתה בעלת מימדים משונים? אולי ערשו זוהי ארצו שהוא שכב עליה?

 

אמת איש

 

ומצינו בתורה איש אחר- הוא יעקב איש תם אשר נאמר לו "הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך" (בראשית כ''ח י''ג). ופרשו בחולין צ''א "מלמד שקפלה הקב''ה לכל ארץ ישראל והניחה תחת יעקב אבינו שתהא נוחה ליכבש לבניו". מכאן ישנה התאמה בין גופו של יעקב לבין מידות הארץ. אולי יש לדמות גוף יעקב לסולם. ולגבי הסולם, פרש רש''י (שם י''ז) "נמצא סולם שרגליו בבאר שבע וראשו בבית אל מגיע אמצע שיפעו נגד ירושלים. על כן רגליו של יעקב היו בבאר שבע וראשו בבית אל. אם נגדיר את אמת יעקב בתור 30 מיל אז מתקבלת התאמה הבאה: רגליו של יעקב היו בבאר שבע (מקום יציאה לגלות), מקום הברית בחברון (שם נתנה ברית מילה), לב בירושלים (כנגד בית המקדש שהוא לב האומה), עצם הלוז בגובה כתפים כנגד בית אל וקדקוד הראש כנגד שילה. אף על פי שלב וכן מקום הברית אינם נקודות בגוף האדם, נראה לכוון מרחק מלב לגובה כתפים לחצי אמה ומשם לקדקוד הראש חצי אמה. וכן מלב עד מקום הברית כאמה. והנה מרחק מקדש הקדשים לאהל אברהם בחברון בקו ישר בדיוק 30 מיל (ראה מפה ומקום האהל בשדה המכפלה). מאידך, משכן שילה (במקום כנסיה ביזנטית שם) נמצא בדיוק 30 מיל צפונה ממרכז קדש הקדשים   (באמה של 51 ס''מ).

 

אורך ורוחב ערש עוג - מסקנה

 

כתוב בילקוט שמעוני במדבר פרק כ''א "עוג הוא אליעזר". מאידך עוג הוא הפליט אשר בא אל אברהם אשר שכן באלני ממרא (ראה רש''י בראשית י''ד י''ג). ואחרי שנעשה עבד אברהם, רדף אתו אחרי ארבעה המלכים עד חובה. ובזכות רדיפה זאת זכה בארץ רפאים עד קו רוחב  תשע אמות מצפון למערת המכפלה. על כן השערה שלי שגבול צפוני של ארץ עוג עובר 9 אמות של 30 מיל, דהיינו 270 מיל צפונה ממערת קבורת אבות. אם מגדירים מיל בתור 2000 אמות הארץ של 51 ס''מ  מקבלים קו רוחב  34.007638. קו זה עובר בגבול צפוני של מקדש בעל בך. כתוב ביהושע י''ג ה' "והארץ הגבלי וכל הלבנון מזרח השמש מבעל גד תחת הר חרמון עד לבוא חמת". זאת הארץ אשר לא נכבשה ע''י יהושע. אבל דרומה לכן נכבשה. נסיק מכאן שבעל גד הוא בעל בך. נציין שזאת דעה מקובלת של חוקרים (ראה למשל "דעת המקרא"). וראה גם מה שכתבנו במאמר על מערת המכפלה בסוף פרק ב'. קו רוחב זה חוצה את גבול מזרחי של ארץ ישראל לעתיד לבוא בקו אורך 36.323098 (ראה את חישוב הנקודה בנספח טכני). זוהי פינה צפון מזרחית  של ארץ עוג. לפי דעתי זוהי רבלה אשר מוזכרת בגבולות פרשת מסעי (במדבר ל''ד י''א). מדוע? פרשת מסעי מתארת את תחום נחלתם של "תשעת המטות וחצי המטה" (במדבר ל''ד י''ג) . לכן תחום זה לא כולל את ארץ סיחון ועוג. מאידך גבול צפוני מהר ההר לחצר עינן בפרשת מסעי נראה זהה לגבול אשר מתואר ביחזקאל מ''ז י''ז "והיה גבול מן הים חצר עינן וכו'".  היכן גבול פרשת מסעי מתחיל לסטות מגבול העתידי? ברבלה, שם הגבול סוטה מערבה לכנרת שנאמר "וירד הגבל ומחה על כתף ים כנרת קדמה".  מוכח איפה שרבלה היא פינת הגבול של עוג. כאן נבוכדנצר שפט את צדקיהו (מ''ב כ''ה ו') "על גבול ישראל" כפי שניבא יחזקאל (י''א י') ומכאן יהודה גלה מאדמתו (מ''ב כ''ה כ''א). (הערה: בויקרא רבה פרשה י''ט ו' כתוב "ועלה (נבוכדנצר) וישב בדפני של אנטיכיא". ולפי זה רבלה נמצאת ליד אנטיוכיא ולא ליד בעל בך! והנה פלביוס בספר מלחמות היהודים א' ד' ח' כתב שאלכסנדר ינאי "החריב את ארץ הגולן ואת סיליקיה ואת הבקעה הנקראת על שם אנטיוכוס". ובפרק ד' א' א' הוא מתאר את אגם חולה וסילקיה נמצאת לידו. ואגמי חולה משתרעים עד דפני. משמע מכאן שבקעה של אנטיוכוס נמצאת סמוך לגולן.  זאת כנראה בקעת לבנון ודפני נמצאת שם ולא ליד אנטיוכיא אשר בדרום טורקיה. ומה שכתוב במ''ב כ''ה כ''א "וימתם ברבלה בארץ חמת"-אין הכוונה לחמת של אנטיוכיא הצפונית אלא בעל בך נקראת חמת. אכן שם שלה ביוונית היה הליופוליס-עיר השמש- עיר של חמה. והיו עובדים שם לשמש ומעוררים חמתו של קב''ה). 

 

מה משמעות של רוחב ערשו של עוג? הפרש קו אורך של רבלה וקו אורך מערת המכפלה הוא 4.798769 מעלות. בקו רוחב של מערת המכפלה הפרש זה שוה 115.22 ק''מ או 120.02 מיל באמת התורה של 48 ס''מ. אולי רוחב ערשו של עוג הוא ארבע אמות של 30 מיל באמות של תורה? על כן מידות אורך והרוחב של ערשו מרמזים על תחום הארץ מחברון עד קצה ארץ עוג. ומה קשר בין מידות אלו לרבת בני עמון? מתברר שרוחב הארץ מרבת עמון העתיקה עד חוף ים התיכון שוה אותם 120 מיל באמה של 48 ס''מ!  (הערה: המרחק נמדד מפינה צפון-מערבית של אקרופוליס של רבת עמון. המרחק ממרכז האקרופוליס יהיה בכ- 250 מ' גדול יותר).

 

מבט מראש שניר וחרמון-מסקנה

 

          לאן מסתכלות גליות מראש שניר וחרמון? אולי לאותה נקודה שמסתכלות הגליות מראש אמנה-  לקבר אהרן בהר ההר. ומה הן רואות בינתיים? מתברר שקו ראיה שלהם עובר דרך מרכז קדש הקדשים! (הערה: בתמונה מוגדלת של גוגל נראה שהקו עובר כ- 40 מ' מערבה ממרכז כיפת הסלע. חישוב גיאודטי מדויק (ראה נספח טכני) מראה שהסטייה היא של 12 מ' בלבד). מבט מראש אמנה לראשית צמיחת הגאולה ומבט מראש חרמון לתכלית הגאולה. 

 

חובה כנגד רבלה

 

          מקומה של חובה ומסלול בו אברהם רדף אחרי ארבעת המלכים, זהו נושא למאמר נפרד. כאן רק נציין שלפי חשבוננו חובה  נמצאת בפינה צפון-מזרחית של נחלת אפרים לעתיד לבוא או בגבול צפוני של דן לשעבר (ראה מאמר חלוקת הארץ לשבטים). כתוב בתורה "וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק" (בראשית י''ד ט''ו). אכן חובה נמצאת בדיוק מצפון לשער מזרחי עתיק של דמשק (ראה גם תמונת השער). חובה נמצאת 240 מיל צפונה מקדש הקדשים. אם מוסיפים לכך מרחק של 30 מיל מקדש הקדשים עד אוהל אברהם, אז מרחק מן האהל עד קו רוחב של חובה נעשה 270 מיל כמו אורך מיטת עוג. מרחק בין רבלה לחובה בדיוק 5000 אמה של 51 ס''מ כמו גודל עיר לויים: 1000 אמה ו- 2000 אמה מגרש מסביב. בחובה אברהם הרג את מלכי הגוים וברבלה מלכי גוים הרגו את שרי ישראל.  יש סוברים  שבעל בך הוא בעל בכי (כך פירש רע''ב במעשרות פ''ה מ''ח) ובעל בכי היינו בכי שבו היה פסל מיכה (פסחים קי''ז ע''א) וזהו דן. אולי תחום שלו היה אותם 5000 אמה שבין קו רוחב של חובה וקו רוחב של רבלה. ומשום כך כוחו של אברהם תשש בגבול דרומי של התחום.

 

שתי נקודות כניסה מצפון כנגד שתי נקודות יציאה 

 

          נראה  ששתי נקודות כניסת גליות לארץ לעתיד לבוא המוזכרים בשיר השירים הם כנגד שתי נקודות יציאה לגלות. עשרת השבטים אשר גלו צפונה, יצאו דרך הרי אמנון. יהודה אשר גלה לבבל מזרחה, גלה דרך רבלה.    

 

גלגל רפאים

(קשר בין פרק זה לנושא המאמר יתברר בסוף הפרק)

 

ברמת הגולן כ- 18 ק''מ מזרחית מקצה צפוני של כנרת ישנו אתר נאוליטי מופלא של גלי אבנים בצורה אליפטית (ראה מאמר  בויקיפדיה)

 קואורדינטות של מרכז האתר לפי גוגל אדמה 35.801093/32.908671 מעלות. לפי מפת סימון שבילים קואורדינטות הם 1225.275/1257.25 ברשת ישראל או 35.80026/32.9085 מעלות. היבטים גיאומטריים ואסטרונומיים של האתר נדונו במאמר של אבני ומזרחי. פתח צפון- מזרחי בכותל חיצוני ביותר של האתר מכוון כנגד זריחת השמש בתקופת תמוז ופתח מזרחי כנגד מזרח גיאוגרפי. לפי סברת החוקרים כתלים רדיאליים מכוונים כנגד מקום זריחה של כוכבים גדולים. במאמר זה ישנם נתונים לגבי מידות הכתלים העגולים. עיגול חיצוני קוטרו  155 מ' מדרום לצפון ו- 145 מ' ממזרח למערב,  עוביו 3.2-3.3 מ'. עיגול השני בהתאם 115 מ' ו- 105 מ', עובי 2.6 מ'. עיגול  שלישי 90 מ' ו- 70 מ' עובי 2 מ'. עיגול רביעי קוטר 50 מ'. ישנם עיגולים פנימיים יותר אבל הם לא  סגורים. מתוך תמונה בגוגל נראה שאלו מידות חיצוניות. נראה  לי שקוטר גדול הוא קירוב  לאלכסון של מלבן אשר מכיל עיגול קודם:

               (702+902)√=114;          (1052+1152)√=155.7

לגבי עיגול רביעי במאמר הנ''ל נתון רק קוטר אחד -50 מ'. הוא תואם את הקוטר הקטן של עיגול שלישי

                                                (502+502)√=70.7

הקטרים הם כפולות של 10 אמות של 50 ס''מ. זאת אמת בנין, עדיפה אצבע (1/24) על אמת התורה של 48 ס''מ. עובי כותל שלישי 2 מ' שוה 4 אמות של 50 ס''מ, כותל הבא של 2.6 מ' שוה 5 אמות עדיפות אצבע על אמה קודמת, עובי ממוצע של כותל הבא 3.25 שוה 6 אמות עדיפות אצבע על אמה קודמת.  

נוסחה מקורבת של הקף אליפסה

                                         p≈π√(a2+b2)/2≈π(a+b)/2      

 

כאשר a ו- b הם קטרים של אליפסה. על כן, הקף כותל שלישי ושני שוה להיקף מעגל המוקף ע''י ריבוע בעל אלכסון השוה לקוטר הגדול של כותל שני וראשון בהתאם. נוסחה יותר פשוטה: הקף של כותל שוה הקף מעגל בעל קוטר ממוצע של שני קטרים של אליפסה. לכן מערכת זאת משלבת שני קשרים: סכום ריבועים עם קוטר ממוצע שהוא מספר "יפה" –כפולה של 20 אמה. קוטר של עיגול רביעי שוה 100 אמה, קוטר קטן של עיגול שלישי מקרב אלכסון של רבוע של 100 אמה. קוטר גדול של עיגול שלישי נקבע כך שקוטר ממוצע יהיה 160 אמה והקף יהיה קירוב ל 500 אמה. קוטר קטן של עיגול שני גורם לכך שקוטר ממוצע יהיה 220 אמה. קוטר זה שוה להיקף העיגול בעל קוטר 70 אמה. קוטר קטן של עיגול ראשון נקבע כך שקוטר ממוצע יהיה 300 אמה. זהו אורך תיבת נוח.  אנו מביאים נתונים אלו בתור ראיה שאתר הזה מתוכנן בחכמה גדולה.

 

          לגבי מיקום האתר,  אבני ומזרחי במאמר הנ''ל מציינים קרבתו לקו אורך של פסגת הר חרמון (שיא גובה 2814 מ')-כ- 5 ק''מ מערבה יותר. אבל למעשה מרכז האתר נמצא כמעט במדויק על קו אורך של פסגה יותר קרובה של חרמון בגובה כ- 2380 מ' (ראה תמונה של גלגל עם הר חרמון). השם רפאים נתן לאתר משום מקומו בתוך ארץ רפאים המקראית היא ארצו של עוג. הראנו לעיל שמידות ארצו קשורות למערת המכפלה. על כן עלה בדעתי לחבר מרכז האתר אל קבר אבות במערת המכפלה. ואז קרה נס: קו החיבור עבר במדויק דרך מרכז קדש הקדשים בהר הבית במרכז כיפת הסלע (ראה תמונה(! התאמה היא בגבולות דיוק נתונים של גוגל לגבי מרכז הגלגל (ראה נספח טכני בהמשך). (מי שהתקין אצלו במחשב Google Earth יכול לראות את קו החיבור בהגדלה ולהיווכח בעצמו שאכן הקו עובר דרך מרכז כיפת הסלע. למי שאין לו גוגל אדמה, למען הסרת ספק, אנו מצרפים תמונות מוגדלות של גלגל רפאים , קדש הקדשים ומערת המכפלה).

          מה הסיבה לקשר זה בין גלגל, מקום אבן השתייה ומערת המכפלה? נזכיר שעוג הוא אליעזר. הוא נימול עם אברהם בחברון. כתוב בבבא בתרא נ''ח ע''א שאליעזר משרת את אברהם במערת המכפלה. מאידך, אליעזר וישמעאל הם שני נערים אשר הלכו עם אברהם ויצחק לעקידה והיו מתחרים ביניהם מי מהם ירש את אברהם (פרקי דרבי אליעזר פרק 31). ושניהם ידעו את חשיבות מקום המקדש. לכן השערה שלי שאתר גלגל רפאים זהו מעשה של עוג. והוא בכוונה הציב אותו על קו שמחבר מקום קבורתו של אדם הראשון והאבות עם אבן השתייה שעליה הושתת העולם. ואולי שם עוג נתן לו על מעשה זה של בניין עיגולים?

          על סמך מחקר ארכיאולוגי, בעלי המאמר טוענים שהאתר נבנה בתקופת ברונזה קדומה אבל גלעד במרכז האתר ומערת קבורה תחתיו נבנו  הרבה יותר מאוחר, בתקופת ברונזה מאוחרת. נזכיר שאברהם שיחרר את אליעזר אחרי חתונת יצחק בשנת 2089 למניין בהר''ד או -1671 למניינם. עוג נהרג בשנת 2489, בדיוק 400 שנה אחרי השחרור. השערה שלי שעוג בנה את האתר אחרי שהשתחרר ואילו בני ישראל הם שבנו מערת הקבורה עבור עוג וקברו אותו שם. אמנם בעלי המאמר מייחסים בנין האתר לשנים 3000 לפני הספירה וקבורה לשנים -2000, אלא שאין אנו חייבים לקבל את שיטת תיארוך ארכיאולוגי במידה והוא סותר את התיארוך התורני. (הערה: אפשר גם שהאתר נבנה לפני המבול ע''י הנפילים שגם הם ידעו את משמעות מערת המכפלה ואבן שתייה).

          מבחינת קו החיבור, נתן היה לבנות את האתר דרומה- מערבה או צפון-מזרחה יותר. האם ישנו יחוד בקו רוחב של האתר? אכן מרכז האתר נמצא 150.50 מיל (מיל של 2000 אמה של 51 ס''מ) צפונה מקבר אבות. זהו 1000 אמה יותר מחמש אמות איש של 30 מיל. מתברר שמרחק זה מחלק את אורך ערשו של עוג של 270 מיל כמו שטבריה שהיא יושבת בטבורה של ארץ ישראל מחלקת את ארץ ישראל. ראה חשבון בהמשך. גם קו אורך של האתר קשור לגבולות הארץ. קו טורקיז בתמונה העובר  דרך גלגל רפאים זהו קו אורך של פסגת חרמון גובה 2380 ושל גבול מזרחי של הארץ כנגד תרומה של 75 על 75 מיל. זהו קו מסעות של בני ישראל מעלמן דבלתימה להרי העברים ועד כנגד גבול דרומי של מחנה ישראל בערבות מואב (משם הגבול ממשיך בקו ישר לחובה, לרבלה ולזפרן). לפי חשבוננו קו אורך של גבול זה 35.79786 מעלות לעומת קו אורך 35.80026 של מרכז גלגל (הפרש כ- 200 מ') ולעומת קו אורך של פסגת חרמון הנ''ל  35.79790 (הפרש למעשה אפס).

 

מפות מפורטות על גבי גוגל אדמה

 

בקובץ ראש אמנהה שמרנו את כל הנקודות והקווים שנדונו במאמר. אחרי התקנת  Google Earth נתן לראות אותו ע''י לחיצה. אם זה לא עובד, אז צריך לשמור את הקובץ במחשב שלכם ולפתוח אותו מתוך תפריט file של Google Earth. סימנו על גבי מפה נקודה נוספת- עשתרות קרניים. לפי הערכתנו היא נמצאת באתר של חמת גדר, בתוך ערוץ של ירמוך. שפת הערוץ תלולה ביותר-דבר זה מתאים לתיאור של עשתרות קרניים בסוכה ב' ע''א. המקום נקרא היום "גן עדן ישראלי". מתאים היה לעוג לשבת שם אחרי שנפרד מפתח גן עדן בחברון. קבענו את סימן עשתרות קרניים במקום בריכה עתיקה שם. שימו לב שקו אדום אשר מחבר רבלה עם קבר אהרן, עובר כמעט במדויק דרך הסימן. קו הקברים (קו כחול אשר מחבר את קבר אהרון, קבר אבות, קבר רחל וקבר דוד), מכוון כמעט באותה זווית כמו קו האדום, הפרש ביניהם פחות מ- 0.2 מעלה.  שני הקווים עוברים בסמוך לגלגל רפאים. בקובץ חלוקת הארץ לשבטים   מוצגים גבולות הארץ לפי יחזקאל וחלוקת הארץ לשבטים לע''ל. בקובץ סולם יעקב  מוצג סולם יעקב סביב כדור הארץ. בקובץ תרומה  מוצגת תרומה של 75 על 75 מיל סביב ירושלים וחלקיה. בקובץ מסעות  מוצגים כל מסעות בני ישראל במדבר (באנגלית). קובץ ארץ ישראל מכיל את כל הקבצים הקודמים (באנגלית). צפייה מהנה!

 

נספח: טבריא יושבת בטבורה של ארץ ישראל

         

          כתוב במגילה ו' ע''א "טבריא שיושבת בטבורה של ארץ ישראל". היכן נמצא טבור? נניח שטבריא היא טבור הארץ לפי גבולות יחזקאל וגם לפי גבולות מצומצמים מדן ועד באר שבע. אורך הארץ מדרום לצפון לפי יחזקאל הוא 13 פעמים 75 מיל. באר שבע נמצאת בגבול דרומי של תרומה לע''ל בגבול צפוני של בנימין, או 5 פעמים 75 מיל צפונה מגבול דרומי של הארץ לפי יחזקאל. דן נמצא בגבול צפוני של אפרים לע''ל, או 300 מיל צפונה מבאר שבע. אם טבור נמצא x מיל צפונה מגבול דרומי של הארץ לע''ל אז הוא מקיים משווה 

                                        x/(13∙75)=(x-5∙75)/300.

מכאן x/(13∙75)=5/9=0.55555, כלומר טבור מחלק את הגוף ביחס 5/9. לפי זה טבריא נמצאת 166.667 מיל צפונה מבאר שבע או 106.667 מיל שהם 108.8 ק''מ צפונה ממרכז ירושלים. נציין שגם ירושלים נקרא ביחזקאל טבור הארץ והיא מחלקת את הארץ (הכוונה למקום המקדש) ביחס 435/(13∙75)≈4/9 כלומר כמו טבור רק רגלים נמצאות בצפון.

חשבון אחר: גבול צפוני של דן עובר דרך רבלה, 270 מיל צפונית ממערת המכפלה. אז במשוואה הנ''ל יש להחליף 300 ב- 302.45. אז טבור מחלק את הארץ ביחס 0.55758. לפי זה  טבריא נמצאת 108.64 מיל או 110.81 ק''מ צפונה ממרכז ירושלים. מרכז סימון של טבריה עתיקה במפת שבילים נמצא בנ.צ. 1201.35/1242.55. נקודה זאת נמצאת 110.8 ק''מ צפונה ממרכז קדש הקדשים!

 

נספח טכני:

 

          נביא כאן פרטים של חישוב רבלה. במאמר מסעות בני ישראל בסעיף 42 הסברנו בקצרה את הגדרת גבול מזרחי של הארץ. הגבול עובר לאורך מסעות בני ישראל עד שההוא מגיע לקו רוחב מרכז מחנה ישראל בערבות מואב. שם בני ישראל פנו מערבה ואילו הגבול ממשיך בקו ישר לכיוון זפרנה (קראנו לנקודה זאת גם חצר עינן א'). זפרן נמצאת על גבול צפוני של הארץ לעתיד לבוא, 540 מיל צפונה ממרכז ירושלים. מרכז ירושלים נמצא 286 אמות מזרחה ממרכז קדש הקדשים על ציר בית מקדש ראשון הפונה 6.1975 מעלות צפונה מן המזרח. מרכז ק''ק נ.צ. 35.234548/31.77720. לפי זה קו רוחב של זפרן 36.743263 מעלות. קו אורך שלה נקבע ע''י חשבון בין השמשות. כיצד? קודם יש לחשב את קו אורך של חצר אדר בקצה גבול מערבי של הארץ. הפרש זמן בינו לבין שער נקנור (שער האתון) בהר הבית שוה לזמן משקיעה עד תחילת בין השמשות לרבי נחמיה. זהו זמן מהלך חצי מיל ועוד מהלך 50 אמה-זמן טבילה וספוג במקווה. מיל נמדד באמות הארץ של 51 ס''מ ו- 50 אמה נמדדים באמות נפח מקווה 48 ס''מ. לפי רבי נחמיה קצב מהלך אדם הוא מיל (של 2000 אמה של 51 ס''מ) תוך 22.5 דקות (כל זה כתוב במאמרי על בין השמשות). על כן הפרש זמן בין חצר אדר לשער נקנור שוה

                                       (1000+50x48/51)/2000x22.5

דקות. זמן זה מתורגם למעלות אורך לפי מהלך השמש: דקה אחת שוה 1/4 מעלה. שער נקנור נמצא 149 אמות מזרחה ממרכז קדש הקדשים.  מכאן קו אורך של חצר אדר שוה 32.29049 מעלות. רוחב הארץ בין זפרן ולבין חצר אדר שוה פעמיים זמן מהלך 1000 אמה ועוד 50 אמה כנ''ל. רק כאן המרחק מתורגם לזמן לפי קצב מיל (של 2000 אמה של 51 ס''מ) ל- 18 דקות (כל זה הוסבר במאמר על בין השמשות). על כן זפרן נמצאת בקו אורך חצר אדר בתוספת

                           (2000+100x48/51)/2000x18/4 מעלות

דהיינו 37.002255 מעלות. נקודת בה בני ישראל פנו מערבה לערבות מואב נקראת אצלנו יהץ. קואורדינטות שלה 35.810627/31.815318.  הם כתובים בסוף קובץ נתונים הנספח למאמר מסעות בני ישראל. למעשה למען דיוק צריך להזיז נקודה זאת 18 מ' מערבה כדי שמרחק בין הרי העברים לבין מרכז המחנה בערבות מואב יהיה בדיוק 40 מיל. (במאמר מסעות בני ישראל המרחק יצא 40.018 מיל). שתי נקודות אלו: יהץ וזפרן קובעות את הקו הגיאודטי ביניהם. קו רוחב של רבלה 270 מיל צפונה מקבר אבות הוא 34.007638 מעלות. לפי זה קו אורך שלה 36.323098 מעלות. (אזימוט מיהץ לרבלה ולזפרן 11.0196 מעלות).

          קו גיאודטי מקבר אהרן (נ.צ. 34.636412/30.500618 כפי שחושב בתחילת המאמר) לרבלה, אזימוט 21.7836 מעלות. קו גיאודטי מקבר אהרן למרכז קדש הקדשים  21.7879 מעלות. מרחק בין שני הקווים במקום המקדש 12 מ'. (הערה: אלמלא הזזה ליהץ ב- 18 לעיל, המרחק היה 8 מ'). 

חישוב של חובה: היא נמצאת 240 מיל צפונה ממרכז ירושלים בקו רוחב 33.985203 קו אורך שלה על גבול מזרחי של הארץ 36.317407 מעלות. לפי Google Earth שער מזרחי של דמשק נמצא בקו אורך 36.31783, כ- 40 מ' מזרחה יותר. זאת אי התאמה בגבולות דיוק של גוגל.

          אזימוט מקבר אבות למרכז גלגל רפאים על פי גוגל 22.8137 מעלות. קו אחרון עובר 20 מ' מזרחה ממרכז ק''ק. אם מרכז הגלגל מחושב לפי מפת סימון שבילים, אז אזימוט מקבר אבות לשם יהיה 22.7922 מעלות. קו זה עובר 8 מ' מזרחה ממרכז ק''ק.